كل عناوين نوشته هاي عليرضا

عليرضا
[ شناسنامه ]
در پناه چشم هاي تو ...... شنبه 96/3/6
بى عشق سر مكن كه دلت پير ميشود ...... شنبه 96/3/6
من هيچ کسش هستم! ...... شنبه 96/3/6
تو بدي کردي و کسي با عشق ...... شنبه 96/3/6
غير از غم خويش هرچه خواهي بردار ...... شنبه 96/3/6
مرا با نيمه ي ديوانه ي من آشنا کردي ...... شنبه 96/3/6
عشق را گفتم چرا بر من نبستي راه؟ گفت ...... شنبه 96/3/6
مرا شکسته و بي تاب و بي قرار کشيد ...... شنبه 96/3/6
گاهي همين که ...... شنبه 96/3/6
هان اي عقاب عشق؛ ...... شنبه 96/3/6
تو زنده اي که درختان هنوز مي رويند ...... شنبه 96/3/6
زمان هر دو را برد ...... دوشنبه 96/2/11
فال من را نگير ...... دوشنبه 96/2/11
ياد تو مي افتم. ...... دوشنبه 96/2/11
توان کشمکشم نيست ...... دوشنبه 96/2/11
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها